A/1.fond

[table id=4 /]

A/1. Dunamelléki Református Egyházkerület iratai

Az egyházkerület a reformáció századában alakult, az akkori baranyai püspökséggel volt azonos. Alsódunamellékinek is nevezték, amikor a Duna déli folyása mentén fekvő terület gyülekezeteit foglalta magába. (Megkülönböztetendő a felsődunamellékitől, amely utóbb a dunántúli egyházkerületbe olvadt be.) Felsőbaranyai, ráckevei, pataji és pesti néven is emlegették, a püspök szolgálati helyétől is függően. Első püspökének 1563-1572 között Szegedi Kis Istvánt tartják, akkor ráckevei lelkészt, aki szerkesztője volt a baranyai kánonoknak, melyeket átdolgozás után az 1576. évi hercegszőllősi zsinat egyházalkotmányként elfogadott. Nyolc egyházmegyéjéből már 1630 körül megvan a tolnai, vértesaljai, pesti, solti, kecskeméti és külsősomogyi (utóbbi a dunántúli egyházkerületből kiválva), ezekhez csatlakozott a z 1710-es években újra a két baranyai egyházmegye. Kisebb módosulások után a területet érintő nagy változást 1920-ban az alsóbaranya-bácsi-szlavóniai egyházmegye túlnyomó részének Jugoszláviához való csatolása, 1941-ben visszatérése jelentett, 1945-ben pedig az országhatárok újólagos megállapítása. Ezután 1952-ben a református egyház egyetemes konventje rögzítette az egyházkerület, ezen belül az egyházmegyék maival nagyjából megegyező határait és elnevezését. Az 1941-ben kiadott névtár szerint (ebben még – és már – nem szerepel az Alsóbaranyai egyházmegye) 282 anyaegyházközség tartozott az egyházkerülethez

A/1a Közgyűlési jegyzőkönyvek 1626-1996

10 kötet, 28 doboz, 7 egyedi = 4,6 fm

Kezdetben, egészen az 1700-as évek végéig legnagyobbrészt maguk a püspökök maguk vezették a protocollumokat,:jegyezték be a zsinatok és más fontos tanácskozások határozatait, egyéb adatokat, eseményeket, leveleket. Dunamelléken a 18. század végéig jóformán csak a jegyzőkönyvek maradtak meg az egyházkerület irataiból, egyéb egyházigazgatási irat meglehetősen csekély számban került a levéltárba.. Az egyházkerületi közgyűlés maihoz hasonló formája az 1791. évi budai zsinatot követő évszázadban kezdett kiformálódni, s az 1881. évi alkotmányozó zsinat után szilárdult meg, az egész magyarországi református egyházra nézve hatályos egységes szerkezetben. E szerint a közgyűlés nyilvános ugyan, de valójában küldöttgyűlés, mert az egyházközségek és egyéb intézmények vezetői nem teljes számban tagjai, jóllehet elvileg valamennyien részt vehetnek rajta. Elnöke a püspök és a főgondnok, tagjai az egyházkerület választott tisztségviselői – paritásos alapon: lelkésziek és „világiak” egyenlő számban -, a presbitériumok által választott egyházkerületi tanácsbírák (korábban: assessorok) az egyházmegyék (korábban: tractus vagy egyházvidék) esperesei és gondnokai, az egyházmegyék lelkészi és világi képviselői, akiket az egyházmegyei közgyűlés választ a lélekszám szerint megállapított számban, valamint az intézmények választott képviselői.. A közgyűlések közötti időben tanácsülés intézi a sürgősebb ügyeket, a közgyűlés utólagos jóváhagyásával. A tanácsülést korábban:partiale consistoriumnak nevezték, generale consistoriumnak pedig magát a közgyűlést. A „kisgyűlések”, valamint a pénzügyi és egyéb, az egyházkerület által felhatalmazott állandó vagy eseti bizottságok jegyzőkönyvei és határozatai is általában bekerültek a közgyűlési jegyzőkönyvekbe. Amikor az államhatalom nem engedélyezte a gyűléstartást, akkor eleve csak kisebb, alkalmi értekezleteket tudtak összehívni, némelykor pedig – a pátens idején 1850-1860 között – a superintendensi napló pótolja a jegyzőkönyvet.

1626-1780 közötti időszakra ld. Földváry László: Adalékok a Dunamelléki Ev. Ref. Egyházkerület történetéhez.. I-II.. Bp. 1898. A jegyzőkönyveket részletesen feldolgozza, bőségesen idézi, névmutatót ad hozzá.

A/1a 1. kötet: 1626-1739

Protocollum Simandinum, 317 p, magyar-latin nyelvű.

Segédlet: a jegyzőkönyv szövegének gépelt átírása, kéziratos betűrendes hely- és névmutató, mágneslemezen 1127 tétel.

A/1a 2. kötet: 1731-1760

Matricula sanctae coronae ecclesiarum Helveticae confessioni addictorum in comitatibus Pest, Pilis, Solt, Tolna, Székesfehérvár, Baranya et Somogy existentium, 863 p, latin nyelvű, magyar részekkel.

Segédlet: a kötet végén betűrendes tárgymutató az előfordulás lapszámának feltüntetésével, ennek átírása jelentősen kiegészítve mágneslemezen 723 (178) tétel.

A/1a 3. kötet: 1760-1775

Protocollum venerabilis superintendentiae Cis et Ultra Danubianae reformatae, 917 p latin nyelvű, magyar részekkel.

Segédlet: betűrendes tárgymutató a kötet végén, átírása jelentősen kiegészítve 1770-ig, mágneslemezen 570 tétel.

A/1a 4. kötet: 1776-1785

Protocollum venerabilis superintendentiae Cis et Ultra Danubianae, 931 p, latin-magyar.

Segédlet: a kötethez utólagosan készített betűrendes tartalmi mutató, mágneslemezen 475 tétel.

A/1a 5. kötet: 1786-1795

Volumen protocolli venerabilis superintendentiae Cis Danubianae, 923 p, latin-magyar. Segédlet: a kötet végéről az indexet átírta a latin kifejezések fordításával Balázs László 1991-ben, 468 tétel,

A/1a 6. kötet: 1796-1814

Volumen protocolli venerabilis superintendentiae Cis Danubianae… 923p. Benne Provocatumok protocolluma 637.p-től 1802-1808, 855p, magyar, régi lapszám szerint 1-22p hiányzik

Segédlet: tartalomjegyzék és tárgymutató, mágneslemezen. cca 2500 tétel.

A/1a 7. kötet: 1814-1842

A dunáninneni helvéciai vallástételt követő egyházkerület jegyzőkönyve, 775 p magyar nyelven.

Segédlet: jegyzőkönyvi pontonként tartalommutató, mágneslemezen cca 1500 tétel.

A/1a 8. kötet: 1843-1863

Nyomtatott jegyzőkönyvek, köztük néhány kéziratos, főként a superintendensi naplók..

Segédlet: részletes tartalomjegyzék, a nyomtatottakhoz laponként és jegyzőkönyvi pontonként haladva tartalommutató, mágneslemezen 2000 tétel.

1842-1996

Az 1843-1887 közötti jegyzőkönyvekhez Betűsoros tárgymutató a dunamelléki ev. ref. egyházkerület jegyzőkönyveihez az 1843-ik évtől kezdve. Bp. 1888. 447 p. Összeállította Szász János dabi lelkész.

1842-1943 között a jegyzőkönyvek nyomtatásban is megjelentek, ezek a levéltár kézikönyvtárában .megtalálhatók. Kéziratos, később írógéppel készült eredeti példányaikat is őrzi a levéltár. 1863-tól a nyomtatott kötetekben gyűlésenként a jegyzőkönyvi pontok szerint haladó és/vagy betűrendes tárgymutató található. Ezek kigyűjtése és digitalizálása folyamatban van.

1944-1996 közötti évekből a jegyzőkönyvek másodpéldányai vannak meg gépelt formában. Az eredetiek a püspöki hivatal őrizetében vannak. 1913-ban rendeli el az egyházkerület a jegyzőkönyvek eredeti kéziratainak levéltárba adását. Ez a gyakorlat 1944-ben megszakadt

1944-1948 közötti jegyzőkönyvek teljes szövege, valamint a gyűlések tárgysorozatai 1944-1949-ig OTKA támogatással számítógépre került 1995-97-ben. (OTKA .nyilvántartási szám: T 18588.)

Az 1990-es évektől a közgyűlésekről a püspöki hivatal hangfelvételt is készít. A jegyzőkönyvek ugyanis nem szószerintiek, a hitelesítés a tárgyalt ügy előadója által történik jegyzőkönyvi pontonként. Hozzászólásokat a jegyzőkönyvek nem tartalmaznak, s a határozatok is csak részlegesen és kivonatolva jelennek meg írott formában.

A/1d. Közgyűlési iratok 1858-1926

35 doboz = 4,72 fm

A közgyűlésekre előkészített ügyiratok, jegyzőkönyvekkel, jegyzőkönyvi fogalmazványokkal vegyesen.. Az iratokat az iktatott igazgatási iratok közül emelték ki, elrendezésük a tárgyalás sorrendjében történt. Az iratokhoz külön segédkönyv nincs, a közgyűlések kéziratos és nyomtatott jegyzőkönyvi számai alapján kereshetők. Az alábbi évekből vannak meg: 1858, 1860-1886, 1891-1892, 1894-1898, 1901-1926, (egyes évek nagyon hiányosak), 1942.

A/1 alfa Régi egyházi iratok 1652-1800

1 doboz = 0,12 fm

Régi vegyes, más nyilvántartásba nem illő egyházkormányzati iratok, többségükben a Külsösomogyi, részben a Tolnai egyházmegye területére vonatkozó egyedi ügyek.

Lajstromozva, rövid tartalmi leírással:130 db

A/1b Egyházigazgatási iratok (Püspöki Levéltár) (1748)1790-1994

725 doboz, 111 kötet (segédkönyvek) = 92,5 fm

Az egyházkerület elnöksége, főként a püspök és a püspöki hivatal által intézett ügyek iratai, az egyházi élet valamennyi területére vonatkozóan. Segédlelkészek kinevezésétől, államsegélyügyeken, egyházközségek, egyházmegyék és egyének hivatalból, törvényben és / vagy szabályrendeletben meghatározott kötelezettség alapján, valamint egyéb egyedi okból és célból felterjesztett ügyek intézése folytán keletkezett levelek, iratok. Az egyházkerület irattárának legnagyobb terjedelmű irategysége. 1884-ig évente 1-200 irat, később 2000-5-6000 irat.

Az 1748-1839 közötti iratokat 1839-ben utólagosan rendezték, később 1849-ig kiegészítették. 21 tárgyi csoportba sorolták az ABC betűivel megjelölve. Az iratok nagyjából évrendben e csoportok valamelyikébe kerültek. E mesterségesen kialakított csoportokhoz kéziratos elenchus készült, amely az ügyirat sorszámán és keltezésén kívül rövid tartalmi kivonatot is ad. Az 1850-1859-es iratokat az 1860-as években hasonlóképpen rendezték, az előzőtől némileg különböző 24 tárgyi csoportba, azokon belül nagyjából időrendben. Ehhez is kéziratos elenchus készült az ABC betűi szerint csoportonként, de csak egészen általános tartalmi megjelöléssel, a pontos keltezést pedig mellőzi. 1860-tól 1884-ig a csoportosítás: 1. Helytartótanácsi (1867 után miniszteri) leiratok, 2. Káplánok ügyei, 3. Egyéb iratok, 4. Elenchusból kimaradt iratok. Az ehhez készült mutatókönyv az iratokat évenként, a lerakás sorrendjében ismerteti, de csak sommásan, a rokon tartalmúakat összefogva, pl.:”esperesi jelentések 14 db” Az iktatás 1884. november 1-től kezdődik. Az iktatókönyveket 1884-1927 között kétévenként, azután évenként, az indexeket (tárgymutatókat) 1884-1914 között és 1945-46-ban kétévenként készítették el, 1915-22-ig egy kötetben vannak, a többiek évenként Az 1904-1906 közötti index hiányzik, az 1955. évi leltárba már nem került bele. Évente néhány irat kimaradt az elenchusból vagy iktatásból, ezek általában egy-egy év végén találhatók, a részletes raktári jegyzékben általában feltüntettük. Kutatáskor egyenként át kell nézni.

A-Z

(1748)1790-1849 közötti iratok

29 doboz = 4,06 fm

A osztály General Conventek jegyzőkönyvei

1-64.sz.

B osztály Tiszántúli Superintendentia levelei

1-69.sz.

C osztály Tiszamelléki (Tiszáninneni) Superintendentia levelei

1-82.sz.

D osztály Dunántúli Superintendentia levelei

1-53.sz.

E osztály Erdélyből. más vallású elöljáróktól, polgári törvényhatóságoktól küldött levelek

1-115.sz.

F osztály Dunamelléki egyházkerület főbb tisztviselőinek levelei és főként a kerületet érintő instanciák

1-289.sz.

G osztály Püspöki vizitáció iratai (ld. A/1.i. alatt is)

1-226.sz.

H osztály Iskolai ügyek

1-178.sz.

I osztály Resolutiók, intimatumok

1-803.sz.

K osztály Repraesentatiók

1-93.sz.

L osztály Kecskeméti tractus ügyei

1-102.sz.

M osztály Solti tractus ügyei

1-90.sz.

N osztály Pesti tractus ügyei

1-102.sz.

O osztály Vértesaljai tractus ügyei

1-81.sz.

P osztály Tolnai tractus ügyei

1-118.sz.

Q osztály Alsóbaranya-bácsi tractus ügyei

1-103.sz.

R osztály Felsőbaranyai tractus ügyei

1-267.sz.

S osztály Külsösomogyi tractus ügyei

1-102.sz.

T osztály Egyházkerületi pénztár számadásai

1-55.sz.

U osztály Jogi és alapítványi ügyek

1-146.sz.

X és Y osztály Jegyzőkönyvek és egyéb könyvek

1-39.sz.

Misc Miscellanea: a többibe nem sorolhatók

1-76.sz.

Z Elenchusból kimaradtak

1-46.sz.

 

A-Z

 

1849-1859 közötti iratok

 

17 doboz = 2,38 fm

A Budai Helytartóságtól jött levelek

1-1177.sz.

B A Szerb Vajdaságtól jött rendeletek 1852-1855

1-184

C A Soproni főispánságtól és a nagyváradi helytartóságtól jött rendeletek 1851-1859

1-354.sz.

D Főnökségek és más hatóságok átiratai 1850-1859

1-241

E Superintendensektől érkezett levelek

1-53.sz.

Fa Alsóbaranyai tractusból

1-89.sz.

Fb Felsőbaranyai tractusból

1-203.sz.

Fc Kecskeméti tractusból

1-63.sz.

Fd Pesti tractusból

1-172.sz.

Fe Solti tractusból

1-127.sz.

Ff Somogyi tractusból

1-84.sz.

Fg Tolnai tractusból

1-64.sz.

Fh Vértesaljai tractusból

1-69.sz.

G Számadási jelentések, ügyvédi tudósítások, jegyzőkönyvek, papi vizsgák

1-120.sz.

H Káplánokra és tanítókra vonatkozó bizonyítványok

1-77.sz. hiányzik

I Papijelöltek prédikációi

– hiányzik

K Egyházi perek

1-26.sz.

L Felsőbaranyai tractus egyházainak teleklevelei

1-73.sz.

M Könyvek és kormánylapok

1-8.sz. hiányzik

N Elhalt katonákra és honvédekre vonatkozó értesítések

13 db

O Lelkészek és tanítók conventionalisa

1-49.sz.

P Népiskolákra vonatkozó tárgyak

1-6.sz.

Q Felügyelési kezeskedés 1851-1854

15 db

R Főiskolai tárgyakra vonatkozó kötelezvények

1-137.sz.

S Gimnáziumokra és felsőbb iskolákra vonatkozó tárgyak

1-183.sz.

T Schematizmusok

U Vegyes házasságokra, áttérésekre, némely sérelmekre vonatkozó tárgyak

1-33.sz.

X Folyamodványok és egyes személyek levelei

1-997.sz.

Z jegyzékekből kimaradt iratok, lajstromozva

440 db

Igazgatási iratok 1860-1884 – évenként lajstromozva, végén elenchusban nem szereplők

5 doboz = 0,7 fm

Iktatott iratok 1884-1994 – modern ügykezelés szerint

663 doboz = 79,56 fm

 

Segédkönyvek

Kéziratos elenchus 1790-1849, A-Z

2 kötet

Kéziratos elenchus 1850-1859, A-Z

2 kötet

Tárgymutató 1848-1884

1 kötet

Iktatókönyvek 1884-1959

61 kötet

Indexek: betűrendes tárgymutatók 1884-1903, 1907-1959

45 kötet

 

A/1.c. Püspöki levéltár: Elnöki iratok 1921-1988

130 doboz, 56 kötet = 16,5 fm

A püspökök hivatali ideje alatt keletkezett saját kezelésű iratokat a püspöki hivatal egyházigazgatási irataitól elkülönülő iratcsoportba sorolták, melyet Elnöki iratok címen Ravasz László püspökségétől kezdve tartunk nyilván külön levéltári állagként. Elnöki iktatót 1923. dec.5-től, mutatókat 1924-től vezettek. A kétféle iktatást két külön személy végzi: az elnökségi titkár és a püspöki tanácsos. Gyakran előfordul, hogy egy irat mindkét helyen szerepel: először a hivatalban iktatták, majd a püspök személyes kezelésébe került. Az elnöki iratokat eleinte 4 fő csoportba osztották: I. Meghívók, üdvözlések, II. Kérések, III. Bizalmas, IV. Külföldi levelek, majd további csoportokat képeztek: Konventi belmissziói bizottság iratai, Tudományos Akadémia levelei, Magyar Protestáns Irodalmi Társaság, Holland-magyar iskola, Bethesda és Lórántffy kórház hollandiai ügyei, Kuyper Katalin levelei, püspöki iratok, Erdélyi ügyek és mások. Az iratcsomók borítóján található az iratok felsorolása. 1924-ig az iratok e csoportok valamelyikében találhatók, 1924-től lehet iktatószám szerint keresni. Évente néhány irat kimaradt az iktatásból, ezeket az adott év iktatott iratai után egyenként kell átnézni.

1-4. doboz

Elnöki iratok tárgyi csoportosításban.- részletes raktári jegyzékben felsorolva

1921-1924

5-130.doboz

Elnöki iratok iktatószám szerint – évente 1-3000 irat

1924-1988

1-28. kötet

Elnöki iktatók

1924-1972

1-28. kötet

Elnöki indexek: betűrendes tárgymutatók

1924-1969

 

A/1e Egyházkerületi bírósági iratok (1764)1861-1978

23 doboz = 2,6 fm

Az egyházkerületi bíróság a közgyűlések alkalmával, a közgyűlések közt időszaki tanácsban, vagy az elnökség által esetileg behívott tanácsban ül össze. Elnöke a püspök és a főgondnok, tagjai az esperesek és az egyházmegyei gondnokok, valamint a választott egyházkerületi tanácsbírák. Elsőfokon csak az egyházkerület saját tisztságviselői ügyében hoz ítéletet, egyébként az egyházmegyei bíróságokon megfellebbezett ügyekben másodfokú hatóságként jár el. Az így keletkezett iratok eleinte a törvényszéki jegyzőkönyvek mellékleteit képezték, 1861-től nagyjából a századfordulóig ezek számaihoz igazodtak. Kivétel néhány évekig húzódó ügy, ezek tárgy szerint vannak megjelölve. A közgyűlési jegyzőkönyvekben találhatók a törvényszéki, vagyonügyi, bírósági jegyzőkönyvek is. A jegyzőkönyvek 1943-ig nyomtatásban megjelentek, ezek mutatóiban lehet az ügyeket kikeresni. 1909-től külön iktatták a bírósági iratokat, 1921-től a levéltári rend is többnyire ezt követi.

1-4. doboz

Bírósági ügyek a törvényszéki és közgyűlési jegyzőkönyvekben szerepló számok szerint

1764, 1861-1900

4-9. doboz

Bírósági ügyek tárgyak szerint és évrendben

1900-1920

10-21. doboz

Bírósági ügyek bírósági szám szerint

1921-1978

1 kötet

Bírósági iktató

1909-1933

 

A/l f. Lelkészekre, alkalmazottakra vonatkozó iratok 1900-1960

4 doboz = 0,5 fm

Díjlevelek, adatgyűjtő ívek, törzslapok, kimutatások lelkészekről, segédlelkészek elhelyezéséről, más egyházi alkalmazottakról.

A/1g Tanügyi iratok 1813-1949

10 kötet, 18 doboz = 3 fm

Vegyes, részben mesterségesen létrehozott irategyüttes, mely csak részlegesen tartalmazza az egyházkerület iskolákra, tanulmányi ügyekre vonatkozó aktáit. Ilyen tárgyú kutatás esetén meg kell nézni az egyházigazgatási iratokat és a teológia iratait is. (A/1b, A/13. jelzet) 150 tételes részletes csomójegyzék alapján kutatható, melyben az egyes iskolák általában külön említtetnek.

1. kötet

Protocollum candidatorum (Segédlelkészi vizsgák jegyzőkönyve), benne tanítóságot kérők nevei 1846

1813-1834

2. kötet

Tudományos Bizottság jegyzőkönyve, benne kecskeméti főiskolára vonatkozó jegyzőkönyvek

1836-1870

3-4. kötet

Főiskolai választmány jegyzőkönyve, benne aláírásgyűjtők névsora

1841-1862

5-8. kötet

Adakozási könyvek és adakozási ívek

1841-1848

9-12.doboz

Adakozási könyvek és adakozási ívek

1841-1848

13. doboz

Szabályzatok, szabályrendeletek: gimnáziumi igazgatótanács, tanítóképzőintézeti rendtartás, egyházmegyei nőszövetség, népfőiskola

1935-1940

13. doboz

Tanügyi előadói jelentések

1916-1949

14-16. doboz

Imre Sándor tanügyi előadó iratai egyes iskolákra vonatkozóan

1925-1944

16-17. doboz

Imre Sándor tanügyi előadói vegyes iratai, köztük tanácsbírói tisztségével kapcsolatos iratok

1925-1944

18-22. doboz

Statisztikák, jelentések népiskolákról, polgári iskolákról, középiskolákról – szórványosan, részletes jegyzékben egyenként felsorolva

1864-1948

23-26. doboz

Vallásoktatók és iskolák törzskönyvi lapjai (külön nyomtatványok), jelentései egyházmegyénként

1892, 1936/27, 1932/33-1944/45

26, 19. doboz

Vegyes iratok: tanítói díjlevelek, tankönyvügyek, tankönyvbírálatok, tanítóegyesület

1817-1947

27. kötet

Különböző folyóiratokból nevelésüggyel kapcsolatos írások számbavétele, másolatok

1817-1865

28. kötet

Iskolai vonatkozású iratok iktatószámai a Püspöki Hivatal iktatókönyvéből

1942.X.6 -1947.IV.29

A/1*h* Egyházkerületi főjegyző iratai 1842-1958

1 doboz, 1 kötet = 0,14 fm

A főjegyző az egyházkerület lelkészi elnöke után az egyházkerület második legfőbb tisztségviselője, informálisan püspökhelyettesnek is nevezik. A református egyházalkotmány paritás elve szerint van lelkészi és világi főjegyző. A levéltárban a lelkészi főjegyző iratai találhatók.

Szilády Áron főjegyző iratai

1888-1893

Néhány iktatott irat

1916, 1927

Vegyes főjegyzői iktatatlan iratok

1882-1928

Petri Elek temetése: beszédek, újságcikkek

1921

Névtárhoz anyaggyűjtés, statisztikák, népmozgalmi adatok

1842-43, 1862, 1872, 1903

Az egyházkerületi Főjegyzői Hivatal iktatókönyve, kötet, 199p

1916 máj.5 – 1928. jan.14.

Farkas József főjegyző iratai

1958

A/1.i. Püspöki vizitációk iratai 1816-1990

10 doboz, 11 kötet = 1,8 fm

Egyes egyházközségekre vonatkozó adatok egységes szempontok alapján, egyházmegyénként csoportosítva. A korábbi vizitációk adatait az egyházkerület közgyűlési jegyzőkönyvei tartalmazzák.

 

1-4. doboz

Báthori Gábor féle vizitáció G 1-225.sz.  

A/1b alatt

 

1816-1819

1. doboz

Vértesaljai egyházmegye, G 1-31.sz.

A/1b alatt

1816-1819

2. doboz

Külsősomogyi egyházmegye, G 32-83.sz.

A/1b alatt

1816-1819

2. doboz

Felsőbaranyai egyházmegye, G 84-100.sz.

A/1b alatt

1816-1819

3. doboz

Felsőbaranyai egyházmegye, G 101-146.sz.

A/1b alatt

1816-1819

3. doboz

Alsóbaranyai egyházmegye, G 147-176.sz.

A/1b alatt

1816-1819

4. doboz

Solti egyházmegye, G 177-197.sz.

A/1b alatt

1816-1819

4. doboz

Pesti egyházmegye, G 198-219.sz.

A/1b alatt

1816-1819

4. doboz

A püspök jelentései a vizitációról, G 220-225.sz.

A/1b alatt

1816-1819

 

1-5. kötet

Szász Károly féle vizitáció I-VIII. kötet  

tartalom-jegyzékek

 

1885-1893

(III. és V. hiányzik: Kecskeméti és Pesti)

1. kötet

Alsóbaranya-Bácsi egyházmegye (I. kötet) 1-31.

888 p.

1885-1893

2. kötet

Felsőbaranyai egyházmegye (II. kötet) 1-64.

1406 p.

1885-1893

3. kötet

Külsősomogyi egyházmegye (IV. kötet) 1-31.

1074 p.

1885-1893

4. kötet

Solti egyházmegye (VI. kötet) 1-25.

888 p.

1885-1893

5. kötet

Tolnai egyházmegye (VII. kötet) 1-24.

1036 p.

1885-1893

6. kötet

Vértesaljai egyházmegye (VIII. kötet) 1-34.

932 p.

1885-1893

7. kötet

Szász Károly naplója I. kötet .

462 p.

1885-1893

8. kötet

Szász Károly naplója II. kötet

467 p.

1885-1893

9. kötet

Szász Károly vizitációs feljegyzéseinek fogalmazványai: Tolna

kisalakú kötet

1885-1893

10. kötet

Szász Károly vizitációs feljegyzéseinek fogalmazványai: Kecskeméti

kisalakú kötet

1885-1893

11. kötet

Szász Károly vizitációs feljegyzéseinek fogalmazványai: Vértesalja

kisalakú kötet

1885-1893

 

5-8. doboz

Ravasz László vizitációja  

1920-30-as évek

5. doboz

Tolna, Külsősomogy

1920-30-as évek

6. doboz

Kecskemét, Solt

1920-30-as évek

7. doboz

Pest, Vértesalja

1920-30-as évek

8. doboz

Felsőbaranya; Tisztviselőtelep

1920-30-as évek

 

9. doboz

Szamosközi István vizitációja A-V  

1959-1977

 

10. doboz

Tóth Károly vizitációi  

1977-1990

 

A/1.j. Gazdasági és pénzügyi iratok, vagyonkezelői iratok 1737-2000

130 kötet, 240 doboz =cca 32 fm

Számadó diárium és egyéb régi pénztári könyvek

6 kötet

1737-1842

Számadási iratok évrendben

11 doboz

1794/95-1902

Számadási iratok vegyesen

5 doboz

1902-1936

Vagyonkezelői iktatott iratok

22 doboz

1855-1925

Vagyonkezelői iktatókönyvek

11 kötet

1879-1928

Vagyonkezelői mutatókönyvek

9 kötet

1896-1909

Vagyonkezelői iratok ügyiratonként nyilvántartva: alsószentiváni baracskai, iváncsai, ócsai, seregélyesi, szilasbalhási, Kaszay, stb. gazdálkodási iratok , lajstromozva 1-549.sz

77 doboz

1900-1940

Vagyonkezelői iratok vegyesen

29 doboz

1900-1940

Alapítványokra vonatkozó iratok

15 doboz

1880-1940

Segélyügyi iratok

30 doboz

1945-1950

Pénztárkönyvek, pénztárnaplók,

100 kötet

1891-1940

Pénztári mellékletek évrendben

21 doboz

1945-1975

Pénztári mellékletek vegyesen

10 doboz

1945-1975

Vegyes gazdasági iratok

20 doboz

20.század

 

A/1.k. Egyházkerület vegyes iratai 1931-1992

98 doboz =11,8 fm (összesen cca 200)

Nem iktatott, vagy egyelőre máshová nem sorolt iratok.

1-6. doboz

Épületekre, vagyonra vonatkozó vegyes iratok

1931-1971

7-19. doboz

“Missziói” iratok: jelentések, lelkész és presbitertovábbkéépzés, konferenciák, prédikációk

1952-1956

20-21. doboz

Esperesi, egyházmegyei jelentések

1948-1977

22-23. doboz

Sokszorosítási engedélyek (AEH)

1959-1983

24-26. doboz

Vakok Világossága Társaság iratai

1927-1949

26. doboz

Örkényi templom átalakításával kapcs. iratok

1956-1978

27-32. doboz

Szavazólapok (egyházkerületi tisztségekre)

1959, 1960, 1978, 1988

33-37. doboz

Egyházkerületi építési előadó (Batizi László) iratai: 1979. évi kimutatás egyházi épületekről fényképekkel egyházközségenként

1979

38-39. doboz

Zágony Páltól bekerült iratok: Kálvin téri épületegyüttes rendezési tervei, Ráday Kollégium műszaki átadásával kapcs. iratok

1981-1992

40-45.doboz

Nagy Tibor főjegyzőtől bekerült iratok: sokszorosított zsinati anyagok, vegyesek

1967-1986

46-48. doboz

Ökumenikus szervezetek, egyház és állam, rádiós istentiszteletek

1949-1968

49-62. doboz

Lelkésztovábbképző tanulmányi anyaga

1970-1985

63-66 doboz

Tóth Károly püspök: Tájékoztató körlevelek I-XXVI.sz.

1978-1990

67-68. doboz

Esperesi és gondnoki értekezletek

1977-1990

69

Ráday Kollégiumi Tanács

1980-as évek

70-75. doboz

Ráday Kollégium: újjáépítés, avatás

1980-as évek

76. doboz

Építési bizottság: építési segély

77. doboz

Konferenciák

1978-1992?

78. doboz

Szabályrendeletek

1940-1990

79. doboz

Díjlevelek

1979

80. doboz

‘Zsinat’

81-85. doboz

köszönőlevelek

1978-1994

86-89

számnélküli vegyes

1944-1989

90-91. doboz

Tóth Károly püspöktől 1999-ben bekerült iratok: rehabilitációk; egyházi törvény előkészítés

1989-1990

92-98. doboz

Virágh Sándor féle iratterjesztés iratai: levelek, könyvrendelések, számlák

1942-1945

… és további besorolás alatt álló iratok

A/1 ikl Fényképek 1903-1987

2 doboz, 20 egyedi = 1,5 fm

Püspöki vizitációk és egyéb események alkalmából készült fényképalbumok, egyedi fotók.

Ravasz László püspöki vizitációja alkalmából készített albumok:- egyházmegyénként

1922-1930

Ravasz László 20 éves püspöki jubileuma alkalmából készült albumok:- egyházmegyénként

1941

 

Egyedi események alkalmából készült albumok:

 

1903-1942

Lovasberényi templom 150 éves jubileuma

1936

Wekerletelepi ref. Horthy templom avató ünnepélye

1928

Dunakeszi-Műhelytelep: ref. imaterem felszentelése

1932

Dunavecsi árvíz

1941

Pátkai ref. egyház 200 éves templomának jubileuma

1935

Decs, Sárközi Népművészeti Tanfolyam

1932

Budapest-Kelenföld, Magyar Advent templom felszentelése

1930

Baár-Madas Ref. Leánygimnázium ünnepség

én

Baár-Madas Ref. Leánygimnázium ünnepség

én

Lónyay gimnázium avatása

1943

Hajdúhadházi gyülekezeti nap

1937. ápr.21.

Filadelfia: Bethesda kórház, diakonisszák

1903-1942

Szegedi egyetem alapkőletétele
Egyedi eseményekről, személyekről készült képek Ravasz püspökkel kapcsolatban: egyházi és egyéb események, egyházközségek, vegyesek – egyenként lajstromozva: 400 db  

1922-1953

Tóth Károly püspök 10 éves jubileumára készített albumok – egyházmegyénként

1987