Levéltárismertető

Iratanyag

A Ráday Levéltár mintegy 850 iratfolyóméternyi iratanyagot őriz 350 fondban. Az iratok kb. kétharmadát a Dunamelléki Református Egyházkerület és intézményeinek iratai teszik ki. Az egyházkerület legrégibb protocolluma 1626-ban kezdődik, az igazgatási iratok 1790-től maradtak fenn nagyobb számban, az egyházmegyék jegyzőkönyvei az 1700-as évek második felétől vannak meg. Az egyházkerület kebelébe tartozó mintegy 300 egyházközség közül 60 gyülekezet iratait őrizzük (a többi a helyszínen vagy egyházmegyei levéltárban van), ezek zömmel 19-20. századiak. Az egyházkerületet alkotó történelmi egyházmegyék: Alsóbaranyai, Felsőbaranyai, Kecskeméti, Külsősomogyi, Pesti (1932-től Budapesti, majd 1938-től Belsőbudapesti és Külsőbudapesti, illetve Pestkörnyéki), Solti, Tolnai, Vértesaljai. 1955-től Bácskiskunsági, Baranyai, Budapest-Déli, Budapest-Északi, Északpesti, Délpesti, Tolnai, Vértesaljai. Az intézmények iratai közt találjuk a Budapesti Theologiai Akadémia – újabban a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara -, a budapesti Lónyay Gimnázium és Baár-Madas Gimnázium iratait. A gyűjteményes fondokat tartalmazó másik nagy csoportban Archivum Agentiale néven a protestáns ágensek nagy terjedelmű iratanyaga a 18. századra, a Szemeretár a 19. századra, a Jerney gyűjtemény a 16-17. századra nézve országos vonatkozású forrás, csakúgy mint a Johannita Levéltár részét képező Daróczy genealógiai gyűjtemény anyaga. A családi és személyi hagyatékok közt tartalmi és terjedelmi szempontból is a Ráday család levéltára áll első helyen. Ebben az anyagban találjuk százegynehány Mohács előtti oklevelünk legtöbbjét. A Rádayak iratanyagából eddig közölt legjelentősebb forráskiadvány Benda Kálmán és mások szerkesztésében Ráday Pál 1703-1711 közötti iratait tartalmazza.

Szervezet

Az 1838-as pesti árvíz elől Kecskemétre menekített egyházkerületi levéltár rendezését már a következő évben elkezdték, további gondozására 1845-ben fizetett levéltárnok alkalmazását szorgalmazták. A levéltárnak mint nyilvános kutatóhelynek kezdetét a 20. század elejétől, a VKM 1904-ben kelt 81675.sz. rendeletétől számíthatjuk, amikor a Ráday könyvtárral közös szervezetben közgyűjteménynek minősült és a kor színvonalának megfelelő szakmai kötelezettségeket vállalt. Az intézmény 1913-ban nyílt meg a nagyközönség előtt mai címén: a budapesti teológiai akadémiával közös, azóta többszörösen átalakított, kibővített épületben. A könyvtár és a levéltár őre tisztét Hamar István teológiai tanár látta el, aki könyvtárnoki és levéltárnoki képesítést is szerezvén elkezdte a levéltári anyag szakszerű feldolgozását. 1907-től kezdve az egyházkerület, az 1930-as évektől az országos egyház fontos határozatokat hozott levéltárügyben, az egyházi irattározásról, levéltárak létrehozásáról és annak szakmai feltételeiről. A rendelkezések kisebb részben gyakorlattá váltak, nagyobb részben azonban – a háború alatt és után – végrehajthatatlanok voltak, majd feledésbe merültek. 1951-1957 között Pap László kollégiumi főigazgatósága idején és támogatásával Benda Kálmán levéltárosi megbizatása alatt vált a levéltár valódi tudományos műhellyé, ekkor egyesült végleg az egyházkerület levéltára a Ráday könyvtár levéltári anyagával és alakult ki az a maihoz hasonló szervezeti forma, amelyben mint önálló intézmény később szaklevéltárként, majd az 1995. évi levéltári törvény szerint nyilvános magánlevéltárként működik a Ráday Levéltár.

Kutatószolgálatot heti 20-22 órában tartunk. A legutóbbi évtizedben több tízezer adatsornyi segédletet rögzítettünk számítógépen, zömmel pályázati támogatásokból. Ezek – a hagyományos segédletek mellett – mint munkapéldányok már most is használhatók gépen és papíron. Nagyobb és egységesebb adatbázissá szervezésük és ilyen formában a világhálón való megjelenítésük a közeljövő feladata.

Irodalom: Benda Kálmán: A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Levéltára. In: A Ráday Gyűjtemény Évkönyve 1955. Bp. 1956 pp 135-144. Ladányi Sándor: A Dunamelléki Református Egyházkerület Levéltára. in: Magyarországi levéltárak. 1983, pp 350-354. Fondjegyzékek: Ladányi Sándor: A Dunamelléki Református Egyházkerületi Levéltár (Ráday Levéltár) fondjegyzéke. In: Magyarországi Egyházi Levéltárak Fondjegyzékei I. kötet. 1976, 9-93. A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Levéltárának repertóriuma. Szerk: Nagy Edit. Bp. 2002. 188 p. A repertórium teljes szövegét – az azóta folyamatosan történő javításokkal, kiegészítésekkel közöljük.